Hz. Muhammed (sav), Allah Teala’nın insanları aydınlatmak ve kendisini tanıtmak için gönderdiği rehberlerin sonuncusu ve imamlarıdır. Bir tesbihin imamesi gibi o da peygamberlerin başıdır. Son Peygamberdir ancak tüm peygamberlerden öncedir aslında. O, Allah’ın her şeyden önce yarattığı ilk ruhtur. Hz. Adem cennetten çıkarıldığı zaman Allah’a dua ederken, Hz. Muhammed’in adını anarak dua etmiştir.

Alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz, yeryüzüne bir güneş gibi doğmuş, insanlığı cahiliye karanlığından imanın ve İslam’ın aydınlığına ulaştırmıştır. Kendi kızlarını bile acımasızca kızgın kumlara gömerek öldüren bir kavimden, karıncayı bile incitmeyen, gökteki yıldızlar gibi ulvi insanlar çıkarmıştır. İnsanlar üzerindeki bu etkisi ve insanlığa yapmış olduğu katkısı, sadece Müslümanlar için değil, tüm mahlukat için dahi ne kadar önemli bir şahsiyet olduğunun göstergesidir. Çünkü o, sadece Müslümanlara değil tüm insanlığı da kuşatan alemlere rahmet olarak gelmiş ve var olmuş olan her şey onun rahmetinden istifade etmiştir. Öyle ki melekler dahi onun rahmetinden istifade etmiştir.

Böylesine geniş bir rahmetle tüm insanlığa gönderilmiş, Hz. Adem’den kendisine kadar binlerce Peygamberin müjdelediği, tüm olayların kendisini tasdiklediği, Hz. Muhammed’i anlatmanın mümkün olmadığını bilerek, hatta onu tanımanın bile mümkün olmadığını bilerek, hayatı hakkında birkaç kelime yazmaya çalıştığımı biliyorum. Ancak benim yapabileceğim sadece bizlere ulaşmış olan kaynaklardan okuyarak ve bu kaynaklardaki bilgileri harmanlayıp, bir süzgeçten geçirerek sizlerin istifadesine sunmaktır. Bundan daha fazlasına asla gücüm yetmeyecektir. Bu kadarına bile, bir blog sayfasında ne kadar muktedir olabileceğimi bilemiyorum. Ancak bu yazdıklarımın, aklına takılan her soruyu arama motorlarında arayan günümüz insanı için kaynak olabilecek bir kaç kelime sunacağını ümit ediyorum. Bu bağlamda elimizde bulunan ve Hz. Muhammed’in hayatını anlatan kitaplardan faydalanarak sizlere bazı bilgileri sunmaktan ibaret olacak yaptığım.

Şimdi yazmayı planladığım başlıkları sizlere sunmak istiyorum. Bu başlıkları Hz. Muhammed (s.a.v.) Döneminde yaşanan olayları kronolojik sırasına göre hazırlamaya çalışacağım.

Peygamberimiz öyle bir zattır ki kendisi daha doğmadan tanınmış, hatta hep beklenmiş, Hz. Adem’den kendisine kadar bütün peygamberler kendisinden bahsetmiş ve insanları onun gelişine hazırlamaya çalışmışlardır. Bu yüzden Peygamberimiz ile ilgili doğmadan önce de bir çok hadise gerçekleşmiştir. Öncelikle bu olaylar ile yazı serimize başlamak istiyorum.

Hz. Muhammed Doğmadan Önce Gerçekleşen Olaylar

Hz. Adem’in Duasında Hz. Muhammed (s.a.v.)

Hz. İbrahim’in Dualarında Hz. Muhammed (s.a.v.)

Kahinlerin Dahi Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Geleceğini Müjdelemeleri

Yahudiler’in Hz. Muhammed’i Bekleyişleri ve Ona Aşık Olan Ebu Kerb

Hz. Muhammed’i Arayan Selman-ı Farisi

Hicretten Önce Hicret Eden İbn Heyyeban

Yaşanacak Din Ararken Şehid Olan Zeyd b. Amr

Allah Resulü’ne, Onu Anlatan Kızıl Develi Kus İbn Saide

Nübüvvetten Önce İnananlardan Varaka b. Nevfel

Fil Vakası

Hz. Muhammed Döneminde Gerçekleşen Olaylar

Bu olayları kronolojik sıraya göre burada göstermek istiyorum. Olayların tamamı üzerinde makale yazabileceğim kadar bilgiye sahip olduğumuz konular olmasa da burada hepsini göstermeye çalışacağım. Bu konuların çoğunu da ayrıca birer makale olarak anlatmayı planlıyorum.

Hepimize faydalı olması, Rehberimiz, Efendimiz Muhammed Mustafa’yı (sav) daha iyi tanıyabilmemiz ümidiyle..

Peygamberlikten Önce Gerçekleşen Olaylar

20 Nisan 571 Pazartesi 12 Rebiülevvel 53 Hz. Muhammed’in Doğumu
571 Hz. Muhammed’in Süt Annesi Halime’ye verilmesi
574 Şakkı Sadr olayı ve Hz. Muhammed’in sütannesi tarafından Mekke’ye getirilerek annesine teslim edilmesi
575 Hz. Muhammed’in Annesi Amine’nin vefat etmesi
577 Dedesi Abdülmuttalib’in vefat etmesi
578 Hz. Muhammed’in Amcası Ebu Talib ile ticaret amaçlı Suriye Seyahatin çıkması ve Rahip Bahira ila karşılaşması
589 Ficar Savaşlarına katılması
589 Hilfu’l-Fudul Antlaşmasına katılması
594 Hz. Hatice’ye ait ticaret kervanının başında Busra şehrine gitmesi
594 Hz. Hatice ile evlenmesi
605 Hz. Muhammed’in Kureyş’in Kabeyi tamiri esnasında Hacerü’l-Esved’in yerine konulmasında hakemlik yapması
Peygamberimizin  Peygamber Olmadan Önce Yaşadığı Bazı Olaylar
Peygamberlikten Sonraki Olaylar
610 27 Ramazan Hira Mağarası’nda ilk vahyi alması
İslam’ın Gizliden Yaşandığı ilk Yıllar
613 Hz. Muhammed’in İslam’a açıktan davet ile emrolunması ve akrabalarını İslam’a davet etmesi
Bilal-i Habeşi’nin Müslüman Olması ve İşkence Görmesi
614 Müşriklerin zayıf Müslümanlara eziyet etmeye başlaması
615 Habeşistan’a ilk hicret
616 Habeşistan’a ikinci hicret
Hz. Hamza’nın Müslüman olması
Hz. Ömer’in Müslüman olması
Boykotun başlaması
619 Boykotun sona ermesi
620 Hüzün Yılı (Ebu Talib’in ve Hz. Hatice’nin vefat etmesi)
Ramazan Hz. Muhammed’in Sevde binti Zem’a ile evlenmesi
Şevval Hz. Muhammed’in Zeyd b. Harise ile Taif’e gitmesi
Zilhicce Hazrec Kabilesinden bir grubun Müslüman olması
621 27 Receb İsra ve Mirac’ın gerçekleşmesi ve beş vakit namazın farz kılınması
Zilhicce Birinci Akabe Biatı
622 Zilhicce İkinci Akabe Biatı

Medine Dönemi

Temmuz 622 Muharrem 1 Müslümanların Medine’ye Hicret etmeye başlaması
9 Eylül 622 26 Safer 1 Müşriklerin Darü’n-Nedve’de toplanarak Hz. Muhammed’i öldürmeye karar vermeleri
9 Eylül 622 26 Safer 1 Hz. Muhammed’in Hz. Ebubekir ile beraber hicret etmesi
13 Eylül 622 1 Rebiüllevvel 1 Sevr Mağarası’ndan Medine’ye doğru yola çıkmaları
20 Eylül 622 8 Rebiülevvel 1 Kuba’ya varmaları
622 1 Kuba Mescidi’nin inşası
24 Eylül 622 12 Rebiülevvel 1 Hz. Muhammed’in Ranuna vadisinde ilk Cuma namazını kıldırması
24 Eylül 622 12 Rebiülevveel 1 Hz. Huhammed’in Medine’ye ulaşması ve Ebu Eyyub el Ensari’nin evinde misafir olması
Eylül 622 Rebiülevvel 1 Mescid-i Nebevinin inşasına başlanması
622 1 Ezanın teşrii
Ocak 623 Recep 1 Muhacir Ensar kardeşliğinin kurulması
Mart 623 Ramazan 1 Medine vesikasının düzenlenmesi
623 1 Savaşa izin verilmesi
Mart 623 Ramazan 1 Hz. Hamza’nın Sifülbahr Seriyyesi
Nisan 623 Şevval 1 Mescid-i Nebevi’nin tamamlanması
Nisan 623 Şevval 1 Ubeyde b. Haris’in Rabiğ Seriyyesi
Mayıs 623 Zilkade 1 Sa’d b. Ebu Vakkas’ın Harrar Seriyyesi
623 1 Medine’de çarşı kurulması
623 1 Mescid-i Nebevi’de Suffe’nin oluşturulması
14 Temmuz 623 10 Muharrem 2 Hz. Muhammed’in Aşure orucu tutması ve tavsiye etmesi
Ağustos 623 Safer 2 Ebva Gazvesi
Eylül 623 Rebiülevvel 2 Buvat Gazvesi
Eylül 623 Rebiülevvel 2 İlk Bedir Gazvesi
Kasım 623 Cemaziyelevvel  2 Uşeyre Gazvesi
Ocak 624 Receb 2 Batn-ı Nahl-e Seriyyesi
Ocak 624 Reveb 2 Kıblenin Mescid-i Aksa’dan Mescid-i Haram’a döndürülmesi
Şubat 624 Şaban 2 Orucun farz kılınması
26 Şubat 624 1 Ramazan 2 Teravih namazının kılınmaya başlanması
13 Şubat 626 17 Ramazan 2 Bedir Gazvesi
624 2 Enfal suresinin nazil olması
Mart 624 Ramazan 2 Hz. Muhammed’in kızı Rukiyye’nin vefat etmesi
27 Mart 624 1 Şevval 2 İlk Ramazan Bayramı
Nisan 624 Şevval 2 Hz. Muhammed’in Hz. Aişe ile evlenmesi
Nisan 624 Şevval 2 Karkaratülküdr Gazvesi
5 Nisan 624 10 Şevval 2 Galib b. Abdullah Seriyyesi
Nisan 624 Şevval 2 Benî Kaynuka Gazvesi
Mayıs yada Haziran 624 Zilkade yada Zilhicce 2 Hz. Ali ile Fatıma’nın evlenmesi
29 Mayıs 624 Şevval 2 Sevik Gazvesi
3 Haziranı 624 10 Zilhicce 2 İlk Kurban Bayramı
Hazira n  624 Zilhicce 2 Osman b. Maz’un’un vefatı ve Cennetü’l-Baki’nin mezarlık yapılması
624 2 Zekatın farz kılınması
Ağustos-Eylül 624 Rebiülevvel 2 Hz. Osman’ın Hz. Muhammed’in kızı Ümmü Gülsüm ile evlenmesi
14 Rebiülevvel 624 4 Eylül 2 Ka’b b. Eşref’in Öldürülmesi
Eylül 624 Rebiülevvel 2 Gatafan Gazvesi
Aralık 624 Cemaziyelevvel 2 Bahran Gazvesi
Kasım 624 Cemaziyeahir 2 Kerede Seriyyesi
Ocak 625 Şaban 3 Hz. Muhammed’in Hafsa validemiz ile evlenmesi
Ocak, Şubat yada 1 Mart 625 Şaban yada 15 Ramazan 3 Hz. Hasan’ın doğumu
Şubat yada Mart 625 Ramazan 3 Hz. Muhammed’in Zeynep binti Huzayme ile evlenmesi
23 yada 27 Mart 625 7 yada 11 Şevval 3 Uhud Gazvesi
24 yada 28 Mart 625 8 yada 12 Şevval 3 Hamraulesed Gazvesi
Haziran 625 Muharrem 4 Katan Seriyyesi
Haziran yada Temmuz 625 Muharrem 4 Abdullah b. Üneys el- Cüheni Seriyyesi
Temmuz 625 Safer 4 Rec’i Vakası
Temmuz 625 Safer 4 Bi’ru Maune Vakası
Temmuz 625 Safer 4 Amr b. Umeyye Seriyyesi
Ağustos 625 Rebiülevvel 4 Beni Nadir Gazvesi
Ağustos yada Eylül 625 Rebiülevvel 4 İçkinin haram kılınması
Eylül 625 Rebiülahir 4 Hz. Muhammed’in Eşi Zeynep binti Huzeyme’nin vefatı
626 4 Beni Abs Heyetinin Medine’ye gelerek Müslüman olması
10 Ocak 626 5 Şaban 4 Hz. Hüseyin’in doğumu
Mart 626 Şevval 4 Hz. Muhammed’in Ümmü Seleme ile evlenmesi
Nisan 626 Zilkade 4 Bedrülmev’id Gazvesi
626 4 Hz. Ali’nin annesi Fatıma binti Esed’in vefatı
11 Haziran 627 10 Muharrem 5 Zatürrika Gazvesi ve Korku Namazı Kılınması
24 Ağustos 626 25 Rebiülevvel 5 Dûmetilcendel Gazvesi
Kasım 626 Cemaziyelahir 5 Medine’de ay tutulması olması ve Hz. Muhammed’in husuf namazı kıldırması
Aralık 626 Receb 5 Müslüman olan 400 kişilik Müzeyne heyetinin Medine’ye gelmesi ve muhacir olarak Medine’ye yerleşmelerine izin verilmesi
Ocak-Şubat 627 Şaban-Ramazan 5 Beni Mustalik Gazvesi
627 5 İfk hadisesi
627 5 Hz. Muhammed’in Cüveyriye bint Haris ile evlenmesi
Mart 627 Şevval 5 Medin’de nüfus sayımı yapılması
Nisan 627 Zilkade 5 Hendek (Ahzab) Gazvesi
Nisan 627 Zilkade 5 Hz. Muhammed’in Zeynep bint Cahş ile evlenmesi
Nisan 627 Zilkade 5 Beni Kureyza Gazvesi
Nisan 627 Zilhicce 5 Abdullah b. Atik Seriyyesi
Mayıs 627 Zilhicce 5 Hz. Muhammed’in Reyhane bint Şem’ûn’u cariye yada eş olarak alması
Haziran 627 Muherrem 6 Kurata Seriyyesi
Temmuz 627 Rebiülevvel 6 Beni Lihyan Gazvesi
Temmuz-Ağustos 627 Rebiülevvel 6 Gamre Seriyyesi
Ağustos 627 Rebiülahir 6 Gabe Gazvesi
Ağustos 627 Rebiülahir 6 Zülkassa Seriyyesi (Muhammed b. Mesleme)
Eylül 627 Rebiülahir 6 Zülkassa Seriyyesi (Ebu Ubeyde b. Cerrah)
Eylül 627 Rebiülahir 6 Cemum Seriyyesi
Eylül-Ekim 627 Cemaziyelevvel 6 Îs Seriyyesi
Ekim-Kasım 627 Cemaziyelahir 6 Taref Seriyyesi
Kasım-Aralık 627 Receb 6 Vadiul Kurra Seriyyesi
Ocak 628 Şaban 6 Hz. Muhammed’in Abdurrahman b. Avf’ı Dûmetülcendel’e göndermesi
Ocak 628 Şaban 6 Medyen Seriyyesi
Ocak 628 Şaban 6 Hz. Ali’nin Fedek Seriyyesi
Ocak-Şubat 628 Ramazan 6 II. Vadiulkurra Seriyyesi
Şubat 628 Şubat 6 Hayber Seriyyesi
628 6 Kuraklık yaşanması ve Hz. Muhammed’in yağmur duası yapması
Şubat 628 Şevval 6 Benî Ureyne Seriyyesi
Şubat-Mart 628 Şevval 6 Useyr b. Zarim Seriyyesi
Mart 628 Şevval 6 Güneş tutulması ve Hz. Muhammed’in küsûf namazı kılması
Mart 628 Zilkade 6 Umre Seferi
628 6 Hz. Muhammed’in annesi Amine‘nin Ebva’daki kabrini ziyaret etmesi
Mart-Nisan 628 Zilkade 6 Bey’atü’r-Rıdvan yapılması
Nisan 628 Zilhicce 6 Hudeybiye Antlaşması
628 6 Fetih Suresi’nin Nazıl Olması
628 6 Benî Huzaa, Benî Eslem ve Benî Huşenî heyetlerinin Medine’ye gelerek Müslüman olmaları
Mayıs 628 Muherrem 7 Hz. Muhammed’in diğer devletlerin başkanlarına mektuplar göndermesi
628 7 Habeş Necaşisi Ashame’nin Müslüman olması
628 7 Mısır mukavkisının çeşitli hediyelrle birlikte Mariye’ye Hz. Muhammed’e göndermesi
Mayıs 628 Muharrem 7 Ebu’l-As’ın müslüman olarak Hz. Muhammed’in kızı Zeynep ile yeniden evlenmesi
628 7 Hismâ Seriyyesi
Mayıs-Haziran 628 Muharrem-Safer 7 Hayber Seferi
628 7 Zeynep bint Haris’in Hz. Muhammed’i zehirleme teşebbüsü
628 7 Hz. Muhammed’in Safiyye bint Huyey ile evlenmesi
628 7 Benî Eş’ar’dan bir heyetin Hayber’de Hz. Muhammed’e gelerek biat etmesi
628 7 Hz. Muhammed’in sütannesi Süveybe’nin vefat etmesi
Eylül 628 Cemaziyelevvel 7 Yemen Valisi Bâzân’ın Müslüman olması
Ekim 628 Cemaziyelahir 7 Vadiül Kurra Gazvesi
628 7 Teyma Yahudileri ile anlaşma yapılması
Aralık 628 Şaban 7 Türebe Seriyyesi
Aralık 628 Şaban 7 Ebubekir’in Necid Seriyyesi
Aralık 628 Şaban 7 Fedek Seriyyesi
Ocak 629 Ramazan 7 Meyfaa Seriyyesi
Şubat 629 Şevval 7 Cinab Seriyyesi
Mart 629 Zilkade 7 Umretü’l-Kazâ
629 7 Hz. Muhammed’in Ümmü Habibe bint Ebu Süfyan ile evlenmesi
Mart 629 Zilkade 7 Hz. Muhammed’in Meymune bint Haris ile evlenmesi
Nisan 629 Zilhicce 7 Benî Süleym Seriyyesi
31 Mayıs 629 1 Safer 8 Halid b. Velid, Amr b. As ve Osman b. Talha’nın Müslüman olmaları
Haziran 629 Safer 8 Kedîd Seriyyesi
Haziran 629 Safer 8 Mürre Seriyyesi
Haziran 629 Safer 8 Hz. Muhammed’in kızı Zeyneb’in vefat etmesi
Temmuz 629 Rebiülevvel 8 Zâtüatlah Seriyyesi
Temmuz 629 Rebiülevvel 8 Siy Seriyyesi
Eylül 629 Cemaziyelevvel 8 Mûte Savaşı
Ekim 629 Cemaziyelahir 8 Zâtüsselâsil Seriyyesi
Kasım 629 Receb 8 Sîfülbahr Seriyyesi
Aralık 629 Şaban 8 Hadıra Seriyyesi
629 8 Benî Süleym ve Benî Gıfar kabilelerinin Müslüman olmaları ve Halid b. Velid komutasında Mekke’nin fethine katılmaları
629 8 Kureyşli müşriklerin Hudeybiye Antlaşması’nı ihlal etmeleri üzerine Ebu Süfyan’ın barışı devam ettirme girişimi
Ocak 630 Ramazan 8 Batn-ı Îdam Seriyyesi
4 Ocak 630 13 Ramazan 8 Hz. Muhammed’in Mekke’nin fethi için yola çıkması
11 Ocak 630 20 Ramazan 8 Mekke’nin Fethi
630 8 Benî Mahzun Kabilesi’nin Müslüman olması
Ocak 630 Ramazan 8 Halid b. Velid’in Nahle’deki Uzza putunu, Sa’d b. Zeyd el Eşheli’nin Müşellel’deki Menat putunu, Amr b. As’ın Ruhat’taki Sûva putunu, Tufeyl b. Amr ed-Devsi’nin Zülkeffeyn putunu yıkmaya gönderilmesi
1 Şubat 630 11 Şevval 8 Huneyn Gazvesi
Şubat 630 Şevval 8 Benî Cezimeyi İslam’a davet Seriyyesi
Şubat 630 Şevval 8 Taif Gazvesi
Şubat 630 Zilkade 8 Hz. Muhammed’in Ci’rane’de Huneyn ganimetlerini taksim etmesi
630 8 Hz. Muhammed’in ilk defa süt kız kardeşi Şeyma ile görüşmesi
10 Mart 630 19 Zilkade 8 Hz. Muhammed’in Umre  yapması
19 Mart 630 28 Zilkade 8 San’a Seriyyesi
630 8 Hadramut Seriyyesi
Mart 630 Zilkade 8 Suda Seriyyesinden vazgeçilmesi
Mart 630 Zilkade 8 Amr b. As’ın Uman’a elçi olarak gönderilmesi
630 8 Ala b. Hadram ve Ebu Hureyre’nin Bahreyn’e elçi olarak gönderilmesi
Mart yada Nisan 630 Zilhicce 8 Hz. Muhammed’in oğlu İbrahim’in doğumu
630 8 Benî Sa’lebe, Benî Suda’, Banî Bahile, Benî Sümâle, Benî Cerm, Ehâbiş, Benî Ak ve Benî Huzeyl heyetlerinin Medine’ye gelip Müslüman olmaları
Mayıs 630 Muharrem 9 Hz. Muhammed’in başka şehirlere ve kabilelere zekat memurları göndermesi
Mayıs 630 Muharrem 9 Benî Temim Seriyyesi ve Benî Temim Kabilesi’nin Müslüman olması
630 9 Benî Esed’den bir heyetin Medine’ye gelip Müslüman olması
Mayıs yada Haziran 630 Safer 9 Benî Uzre’den bir heyetin Medine’ye gelip Müslüman olması
Haziran 630 Safer 9 Benî Has’am Seriyyesi
Haziran 630 Rebiülevvel 9 Kuratâ Seriyyesi
Temmuz yada Ağusos 630 Rebiülahir 9 Alkame b. Mücezziz komutasında ilk deniz seferinin düzenlenmesi
630 9 Hz. Ali’nin Tay Kabilesi’nin putu Füls’ü tahrip etmesi
630 9 Ukkaşe b. Mihsan’ın Benî Belî ve Benî Uzre’ye karşı Cinab Seriyyesi
Ekim 630 Receb 9 Hz. Muhammed’in Habeş Necaşisi Ashame için gıyabi cenaze namazı kıldırması
630 9 Îlâ ve tahyir olayları
Ekim 630 Receb 9 Tebük Gazvesi
630 9 Hz. Muhammed’in Dûmetülcendel reisi Ükeydir ile anlaşması
630 9 Cerbâ, Ezruh, Makna, Eyle ve Tebük haklarını temsilen heyetlerin gelip Hz. Muhammed ile barış yapması
630 9 Hz. Muhammed’in Bizans İmparatoru Heraklius’a  ikinci defa mektup göndermesi
630 9 Hz. Muhammed’in kızı Ümmü Gülsüm’ün vefatı
630 9 Benî Ukayl, Benî Kelb, Benî Kilab, Benî Tücib, Benî Gatafan, Benî Hanzale b. Mâlik, Benî Kudaa, Belî ve Benî Behrâ’dan heyetlerin Medine’ye gelip Müslüman olmaları
630 9 Hristiyan Benî Tağlib’in Medine’ye gelerek anlaşma yapması
630 9 Kâ’b b. Züheyr’in Müslüman olması ve Hz. Muhammed’in hırkasını ona hediye etmesi
630 9 Benî Sa’d b. Bekir kabielsinin Dımam b. Sa’lebe’yi elçi olarak Medine’ye göndermesi ve Müslüman olması
Hz. Peygamber’in münafıklara ait Mescid-i Dırar’ı yıktırması
Himyer krallarının İslam’a davet edilmeleri ve Müslümanlığı kabul etmeleri
Benî Hemdan, Benî Fezare, Benî Mürre ve Taif’teki Benî Sakif’ten heyetlerin Medine’ye gelerek Müslüman olmaları
Hz. Peygamber’in Ebu Süfyan ile Muğire b. Şube’yi Lat putunu yıkmaya göndermesi
Şubat 631 Zilkade 9 Münafıkların başı Abdullah b. Ubeyy’in ölmesi
631 9 Haccın Farz Kılınması
Mart 631 Zilhicce 9 Hz. Ebubekir’in emîr-i hac tayin edilmesi
Mart 631 Zilhicce 9 Tevbe Suresi’nin hükümlerini bildirmek üzere Hz. Ali’nin Mekke’ye gönderilmesi
Mart yada Nisan 631 Zilhicce 9 Benî Sa’dü Huzeym’den bir heyetin Medine’ye gelerek Müslüman olması
Nisan 631 Zilhicce 9 Necran Hristiyanlarından bir heyetin Medine’ye gelmesi ve Hz. Muhammed ile mübahele yapmayı reddedip anlaşma yapmaları
Temmuz 631 Rebiülahir 10 Halid b. Velid’in Necran Seriyyesi ve Benî Harîs’ten bir heyetin Medine’ye gelerek Müslüman olması
Kasım 631 Şaban 10 Benî Haclan’dan bir heyetin Medine’ye gelerek Müslüman olması
Aralık 631 Ramazan 10 Yemen Seriyyesi
631 10 Benî GAmid, Benî Gassan, Benî Becîle’den heyetlerin Medine’ye gelerek müslüman olması
631 10 Cerîr b. Abdullah’ın Zülhalesa putunu ve mabedini yıkmaya gönderilmesi
Aralık 631 Ramazan 10 Hz. Muhammed’in Kur’an-ı Kerim’i iki defa Cebrail’e arz etmesi ve yirmi gün itikafta kalması
631 10 Benî Ezd, Ebnâ, Benî Tay, Benî Âmir b. Sa’saa, Benî Kinde, Benî Tücib, Benî Rehaviyyin, Benî Gafik, Benî Mehre, Benî Hanife, Benî Ans, Benî Murâd, Benî Abdülkays, Benî Hilal, Benî Ruha ve Benî Zübeyde’den heyetlerin Medine’ye gelerek Müslüman olmaları
631 10 Müseyleme’nin peygamberlik iddiasında bulunması
28 Ocak 632 29 Şevval 10 Hz. Humammed’in oğlu İbrahim’in vefat etmesi
632 10 Benî Selman’dan bir heyet’in Medine’ye gelerek Müslüman olması
23 Şubat 632 26 Zilkade 10 Veda Haccı için Hz. Muhammed’in Medine’den ayrılması
7 Mart 632 9 Zilhicce 10 Veda Hutbesi
12 Mart Perşembe 632 14 Zilhicce 10 Veda Tavafı
Mart 632 Zilhicce 10 Benî Muharib’den bir heyetin Medine’ye gelerek Müslüman  olması
632 10 Yemen Valisi Bâzan’ın vefat etmesi ve Hz. Muhammed’in Yemen’e yedi tane vali tayin etmesi
Mart 632 Zilhicce 10 Nasr Suresi’nin nazil olması
632 10 Hz. Muhammed’in Cariyesi Reyhane bint Şem’um’un vefat etmesi
12 Nisan 632 15 Muharrem 11 Medine’ye gelen Benî Nehan’dan bir heyetin Müslüman olması
Mayıs 632 Safer 11 Usame b. Zeyd’in Sureye’ye gitmek için hazırlanan orduya komutan tayin edilmesi
24 Mayıs Pazar 632 27 Safer Pazar 11 Hz. Muhammed’in şiddetli baş ağrısı ve hummaya yakalanması
3 Haziran 632 8 Rebiülevvel 11 Peygamberlik iddiasında bulunan Esved b. Ansî’nin öldürülmesi
8 Haziran Pazartesi 632 13 Rebiülevvel Pazartesi 11 Hz. Muhammed’in vefatı
9 Haziran Salı 632 14 Rebiülevvel Salı 11 Hz. Muhammed’in defnedilmesi

İlahiyatçı/Yazar 2005 yılında İHL'den mezun oldu. 2007 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandı. 2011 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra öğretmen oldu. İnsanın yaratılışı ve sorumlulukları, kulların vasıfları gibi konularda küçük konferanslar verdi. Din Kültürü branşında Üniversite sınavlarına hazırlık ve KPSS alan sınavı hazırlık kitapları hazırladı. Sorularınız için admin@bilginadamlar.com adresinden ulaşabilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen buraya isminizi giriniz.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.